תאריך עדכון: 4 בדצמבר 2023

חברת אופיר וגוטמן בע"מ, מס' חברה 516349834, המאוגדת בישראל ("סון רון" ו/או "אנו" ו/או "שלנו") היא המפעילה והבעלים של אתר האינטרנט הזמין בכתובת saonerhone.co.il ("האתר"), אתר זה מכיל מידע, אפשרות להזמנות ודרכי קשר של מסעדת סון רון. תנאי השימוש המפורטים כאן  ("תנאי שימוש") חלים על מבקרי וגולשי אתר האינטרנט שלנו ("גולש(ים)" ו/או "אתה" ו/או "הנך"). 

הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש כפי שיפורטו בהמשך. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את התנאים, בטרם כל גלישה ו/או שימוש באתר. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל באופן זהה על שני המינים. 

הסכמה לתנאי שימוש

תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות, וכל תנאי נוסף שמוצג באתר ו/או במסגרת שירות המוצע האתר (וביחד "התנאים") מהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין סון רון לגולשים.​ בעת כל שימוש באתר, הגולש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים, ונותן הסכמתו כי בעת השימוש כאמור הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. גולש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו מורשה לעשות כל שימוש באתר. כמו כן, נציין כי לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר שלא לפי הוראות התנאים. 

כשרות משפטית

הגולשים מצהירים ומתחייבים כי הם בעלי כשרות משפטית להתחייב לתנאים שיפורטו בהמשך ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכי אין לו כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. 

שינוי או עדכון תנאי השימוש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי שלנו וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר ותאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". 

הזמנה ומשלוחים

נבהיר כי כאשר הגולש מבצע הזמנה, הגולש נשלח לאתר צד שלישי, אתר של חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ הזמין כאן. בעת כניסה להזמנת A/T או ביצוע הזמנת משלוח אונליין, שים לב כי תתבקש לספק מידע נוסף לדוגמת מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים (במידה ויבחר באפשרות של משלוח עד הבית) וכדומה. הפרטים הללו נאספים על ידי חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ ולא על ידי "סון רון". לכן, איסוף ועיבוד הפרטים שתספקו במסגרת ביצוע ההזמנות כאמור יהיו בהתאם למדיניות הפרטיות של חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ כאן והגלישה תהא בהתאם לתנאי השימוש של חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ כאן.

הגבלות שימושכל גולש יעשה שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים בהתאם לתנאים בלבד ובכפוף להוראות הדין החלות. הגולש מצהיר ומסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי להשתמש באתר, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש באתר המסעדה ו/או בשירותים הכלולים בו.

כמו כן, אתה מתחייב שלא לפעול בדרכים הבאות: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחת האתר ולתפעולו התקין ו/או בקשר לתכנים הכלולים בו, כמו כן לא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לסון רון ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי; (3) להשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר, התכנים הכלולים בו ו/או השירותים או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר או את התכנים הכלולים בו לתוך תוכנה או אתר אחרים, או ליצור יצירות נגזרות; (5) למכור ו/או להעניק רישיון ו/או רישיון משנה, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; או (6) להשתמש בשם החברה ו/או המסעדה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב.

שימו לב: סון רון רשאית למנוע מכם כל שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, סון רון רשאית להגביל את שימושו של הגולש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר, ו/או לתכנים הכלולים בו לדוגמת כל תוכן, טקסט, לוגו, תמונה, וידאו, אודיו העיצוב, העריכה וכדומה, שמורות לנו באופן בלעדי ומוגנים כקניינה הרוחני כמשמעו בדין.

קישורים לאתרים צד שלישי

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים שאינם בבעלותנו ("אתר צד שלישי"). בעת כניסה לאתר צד שלישי, הגולש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. הגולש מאשר ומסכים כי לנו אין כל שליטה על אתר צד שלישי, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות שלהם.

פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של הגולש.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאי השימוש, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם ("as-is") ועל בסיס זמינות ("as-available") ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. אנו לא מתחייבים כי האתר ו/או השירותים הכלולים בו יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, או כי יהיו נכונים, שלמים ו/או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותינו ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, אנו רשאים לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותים, וזאת ללא הודעה מוקדמת לגולש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו). אתה מצהיר ומסכים כי סון רון לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. סון רון  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע כל שימוש באשר הוא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אפילו אם סון רון קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה סון רון לא תהא חייבת באחריות כלשהי העולה על התמורה ששולמה בפועל ע"י הגולש בעבור הזמנתו וכן לא תישא באחריות בגין כל נזק שאינו ישיר. 

שיפוי

הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או קנס שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי הגולש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק, מובהר כי אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לנו על פי כל דין.

כללי

התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אין יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות מצד סון רון בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, אינה תשמש או תיחשב כוויתור של סון רון על זכות זו. כמו כן, סון רון שומרת על זכותה להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי הגולש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת על פי דין. 

כוח עליון

סון רון לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או נזק ו/או אי מתן שירות שנגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת הזמנות ו/או מתן שירות.

איזור שיפוט

על תנאי השימוש כאמור יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

פרטי התקשרות. לכל שאלה לגבי תנאי השימוש שלנו ניתן ליצור קשר עם צוות הסון רון:

בעל מאגר המידע: אופיר ורתם גוטמן בע"מ

איש קשר: רתם גוטמן, בעלים

טלפון: 052-3662285

דואר אלקטרוני: rotemgotman@gmail.com

כתובת המשרדים: יהודה הלוי 44, תל אביב-יפו, 6610201, ישראל

זמני פתיחה בפסח

ראשון + שני – סגור

שלישי – 18:00-22:30

רביעי – 18:00-22:30

חמישי – 18:00-22:30

שישי – 11:30-15:00

שבת – סגור