תאריך עדכון: 4 בדצמבר 2023

חברת אופיר ורתם גוטמן בע"מ, מס' חברה 516349834, המאוגדת בישראל ("סון רון" ו/או "אנו" ו/או "שלנו") היא המפעילה והבעלים של אתר האינטרנט saonerhone.co.il אתר זה מכיל מידע, אפשרות להזמנות ודרכי קשר של מסעדת סון רון, והכל כמפורט בתנאי השימוש לאתר.

מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") היא בהקשר למידע אשר נאסף מגולשי ומשתמשי האתר שלנו ("גולש(ים)" ו/או "הינו" ו/או "שלו"). המדיניות היא חלק בלתי נפרד תנאי השימוש לאתר המהווה הסכם משפטי מחייב בין הגולש לבין סון רון. איסוף מידע אישי של גולשים ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן לשאר הדינים החלים על סון רון.

נציין כי לא חלה על הגולשים כל חובה שבדין למסור מידע לסון רון, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של הגולש (בכפוף להוראות הדין). במידה ואתה מוסר לנו מידע כלשהו, הנך מתחייב מצהיר ומאשר כי מידע זה אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכי המידע הוא נכון, מעודכן ומלא. ככל שאתה מוסר לנו מידע על אדם אחר, אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים.

  1. תיקונים ועדכונים למדיניות

סון רון שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" מעלה.

המידע שאנו אוספים במסגרת הגלישה באתר והשימוש במידע זה

בעת גישה לאתר, סון רון עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות הגולשים:

מידע שאינו מזהה אישית את הגולש, מידע אנונימי אשר אינו מאפשר, במאמץ סביר, לזהות הגולש ו/או לקשר את המידע אליו.

מידע אשר עשוי לזהות את הגולש, מידע המאפשר זיהוי של הגולש ו/או עשוי במאמץ סביר לזהותו ("מידע אישי"), ואלו סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף:

2.1 מזהים מקוונים ונתוני שימוש

בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית אודות הגולש עשוי לכלול מזהים מקוונים, למשל כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP") ומזהים מקוונים אחרים המשודרים בעת השימוש באתר. סון רון אוספת מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעמינו (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה). סון רון תעשה שימוש במידע זה לצורך הפעלה ותפעול של האתר ואבטחתו.

2.2 ביצוע הזמנות A/T ומשלוחים אונליין

בעת ביצוע הזמנה, הגולש נשלח לאתר צד שלישי, אתר של חברת חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ הזמין כאן. בעת כניסה להזמנת A/T או ביצוע הזמנת משלוח אונליין, שימו לב כי הגולשים יתבקשו לספק מידע נוסף לדוגמת מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים (במידה ויבחר באפשרות של משלוח עד הבית) וכדומה.

הפרטים הללו נאספים על ידי חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ ולא על ידי "סון רון". לכן, איסוף ועיבוד הפרטים שתספקו במסגרת ביצוע ההזמנות כאמור יהיו בהתאם למדיניות הפרטיות של חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ כאן והגלישה תהא בהתאם לתנאי השימוש של חברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ כאן. אנא קראו את המדיניות ותנאי השימוש.

סון רון מקבלת רק את המידע הנדרש מחברת דיב אנד רד פרוג'קטס בע"מ על מנת להכין את ההזמנה כפי שביקש הגולש. מידע זה כולל את תיאור ההזמנה, את זמן ביצוע ההזמנה, שם הלקוח ומס' טלפון. סון רון תעשה שימוש במידע זה לצורך עיבוד וביצוע ההזמנה ושליחת עדכונים לעניין סטטוס ההזמנה. בהתאם לכך, סון רון אינה אוספת כל מידע אודות התשלום והסליקה של הלקוח בקשר להזמנה, המידע היחיד שסון רון תקבל הוא על עצם ביצוע ההזמנה. 

כמה זמן נשמר המידע

המידע האישי המפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי סון רון לפרק הזמן הנדרש להגשים את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהסון רון על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

איך אנחנו אוספים את המידע

אנו אוספים את המידע הנ"ל ישירות מהגולש בעת גלישתו באתר מסעדת סון רון, במסגרת יצירת קשר וכו'. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לשימוש באתר באמצעים טכנולוגיים, למשל ב"עוגיות" כפי שנפרט בהמשך.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

ככלל, אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודות הגולש. במקרים מסוימים המפורטים מטה נשתף את המידע על מנת לספק את השירות שלנו:

5.1 ספקים ונותני שירותים

אנחנו עשויים להעביר מידע לספקים ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים לנו שירותים, למשל ספקי שירותי אחסון, שרתים, שירות לקוחות, שירות משלוחים וכדומה.

5.5 מיזוג או רכישה

בכפוף להוראות הדין, נהיה רשאים להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלנו במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ובכדי המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.

5.3 אכיפת התנאים ואבטחה

צוות הסון רון יכולים להעביר את המידע אודות הגולש על מנת לאכוף את תנאי השימוש, וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.

5.2 ציות לחוק, הליכים משפטיים הוליכים נוספים

צוות הסון רון יכולים לשתף את המידע על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הגולש ו/או מי מטעמו לבנינו ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו יעלה לנו חשש סביר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או גולשים אחרים ו/או מי מעובדיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתנו.

5.4 על רקע הסכמת הגולש ו/או בקשתו היזומה

צוות הסון רון יכולים להעביר מידע אודות גולש בכפוף להסכמתו. כאשר נשתף את המידע עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת הגולש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי וסון רון אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

שימוש ב"עוגיות"

במסגרת האתר נעשה שימוש בטכנולוגיות ניטור מידע ואיסוף אוטומטיים כגון קבצי עוגיות (Cookies) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן שלך) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר מסעדת הסון רון, הפונקציונליות שלו ואבטחתו.  

במסגרת האתר, סון רון עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים. כיום סון רון עושה שימוש בעוגייה של חברת Google LLC, כאשר עוגיות אלה נועדו למטרות אופרטיביות ופונקציונליות האתר. אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות של Google למידע נוסף כאן

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו

זכויות הגולש

הגולש רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותיו שמצוי אצלנו באמצעות פנייה בכתב לכתובת הדוא"ל: [רתם תוסיף את כתובת הדוא"ל שלך של הסון רון XXX]. כמו כן, בכפוף להוראות הדין, אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, אתה רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות הגולשים שלנו, אנו עשויים לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

פרטי התקשרות

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם צוות הסון רון:

בעל מאגר המידע:  אופיר ורתם גוטמן בע"מ

איש קשר: רתם גוטמן, בעלים

טלפון: 052-3662285.

דואר אלקטרוני: rotemgotman@gmail.com

כתובת המשרדים: יהודה הלוי 44, תל אביב-יפו, 6610201, ישראל

זמני פתיחה בפסח

ראשון + שני – סגור

שלישי – 18:00-22:30

רביעי – 18:00-22:30

חמישי – 18:00-22:30

שישי – 11:30-15:00

שבת – סגור